เว็บสล็อตออนไลน์ ภูเก็ตประชุมเพื่อคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

เว็บสล็อตออนไลน์ ภูเก็ตประชุมเพื่อคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.61 ที่ผ่านมา นายนรภัทร ปลอดทอง เว็บสล็อตออนไลน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ในฐานะประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2561 โดยมีคณะกรรมการจากส่วนราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และองค์กรต่างๆ เข้าร่วม เพื่อเป็นการประชุมคัดเลือกคณะกรรมการและเพื่อเป็นการทำความเข้าใจแก่คณะกรรมการในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดภูเก็ตต่อไป พร้อมทั้งมีการเลือกให้ ว่าที่ร้อยตรี ประสงค์ สังขะไชย ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานคณะกรรมการฯ ณ.ห้องประชุมป่าตอง ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต 

กล่าวถึงความเป็นมาของรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ว่า ในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุ 60 พรรษาในปี 2558 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตจัดตั้งรางวัลระดับนานาชาติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระปรีชาสามารถด้านการศึกษาที่ทรงอุทิศพระองค์ เพื่อส่งเสริมการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน ในระดับต่าง ๆ มาโดยตลอด โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส ในท้องถิ่นห่างไกลทั่วประเทศ

พระองค์ทรงเปี่ยมด้วยคุณลักษณะสำคัญของความเป็นครู 4 ประการ ได้แก่ ความรอบรู้ การสอนดี คุณธรรมจรรยาบรรณและมุ่งมั่นพัฒนา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาตตั้งนามรางวัลว่า “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เพื่อเป็นองค์กรหลักในการวางแผนการดำเนินงานและพิจารณารางวัล โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานกิตติมศักดิ์

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เป็นรางวัลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้มีผลงานดีเด่นและสร้างคุณประโยชน์ต่อการศึกษาในประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวม 11 ประเทศ ได้แก่ บรูไนดารุสซาราม อินโดนีเซีย กัมพูชา ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลลิปปินส์ สิงคโปร์ ติมอร์-เลสเต เวียดนาม และไทย ประเทศละ 1 คน รวม 11 รางวัล ซึ่งจะดำเนินการคัดเลือกครูในทุก 2 ปี

สำหรับรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี มี 4 รางวัล ประกอบด้วย 1.ครูผู้มีคะแนนสูงสุดจากการตัดสินของคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จะได้รับ “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” (1 คน) 2.ครูผู้มีคะแนนลำดับที่ 2 และลำดับที่ 3 จะได้รับ “รางวัลคุณากร” (ไม่เกิน 2 คน ) 3.ครูผู้มีคะแนนลำดับที่ 4 ถึงลำดับที่ 20 จะได้รับ “รางวัลครูยิ่งใหญ่” (ไม่เกิน 17 คน ) และ 4.ครูผู้ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด ที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลาง จะได้รับรางวัล “ครูขวัญศิษย์” (ไม่เกิน 145 คน )

อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ หมู่ที่ 5 ต.รัษฎา

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 นายกัณตพัฒน์ พิสิฐคุณานนท์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย คณะจากเทศบาลตำบลรัษฎา ผู้นำท้องถิ่น และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำตำบลรัษฎาร่วมลงพื้นที่รณรงค์ควบคุมการแพร่ระบาดของยุงลาย เพื่อป้องกันการโรคไข้เลือดออก ในเขตหมู่ที่ 5 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 

สำหรับวิธีป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกนั้น ควรกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายให้หมดไป ซึ่งยุงลายจะเพาะพันธุ์ในน้ำใส ในภาชนะที่เก็บน้ำใช้ในบ้าน เช่น โอ่งน้ำ ถ้วยรองขาตู้กันมด แจกันดอกไม้ ภาชนะนอกบ้านที่มีน้ำขัง เช่น ยางรถยนต์ การทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายกระทำได้โดยภาชนะที่ใช้เก็บน้ำต้องมีฝาปิดให้มิดชิดใช้ทรายกำจัดลูกน้ำใส่ในภาชนะขังน้ำ ทำลายภาชนะที่ไม่จำเป็น เพราะอาจมีน้ำขังได้ ปล่อยปลากินลูกน้ำ เช่น ปลาหางนกยูงในภาชนะที่มีน้ำขังขนาดใหญ่ เช่น อ่างบัว เปลี่ยนน้ำในภาชนะเล็กๆ เช่น แจกันทุก 7 วัน ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในบ้านและรอบบ้านให้เป็นระเบียบ และขัดขอบภาชนะทุกครั้งที่เปลี่ยนน้ำเพื่อทำลายไข่ยุงลาย

ดังนั้นจึงถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีและชื่นชมอย่างยิ่ง  ที่โครงการครั้งนี้ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลง ร่วมกันระหว่าง มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ตลาดชิววาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต สาธารณสุขอำเภอเมืองภูเก็ต เทศบาลตำบลรัษฎา และ สมาคมผู้สื่อข่าวภูเก็ต  เพื่อสนับสนุนโครงการดังกล่าวให้ขับเคลื่อนได้จริงและนำไปสู่การดำเนินงานส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างตลาดปลอดบุหรี่อย่างจริงจัง และเพื่อสุขภาพที่ปลอดจากควันบุหรี่ของผู้ประกอบการและประชาชนที่มาใช้และรับการบริการในตลาดตลาดชิลล์วาภูเก็ต แห่งนี้  ซึ่งทุกองค์กรที่มาร่วมลงนามในวันนี้ได้สละกำลังกาย กำลังปัญญา และปวารณาตนเองในการร่วมสร้างค่านิยมที่ไม่สูบบุหรี่ ทั้งโดยการเผยแพร่ข่าวสารความคิด การจัดกิจกรรม และการสร้างเสริมมาตรการต่าง ๆ ด้านการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่อันสร้างสรรค์ขึ้นในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอย่างต่อเนื่อง

ความร่วมมือร่วมใจเหล่านี้  ได้นำพาให้การรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ในตลาดชิลล์วาภูเก็ต มีความก้าวหน้าและหยั่งรากลึกลงอย่างต่อเนื่อง โดยมิเพียงแต่การสูบบุหรี่ของประชาชนไทยมีแนวโน้มลดลงเท่านั้น ความตื่นตัวและค่านิยมการไม่สูบบุหรี่ในพื้นที่สาธารณะ ยังได้รับการปลูกฝังในทุกๆ ส่วนของพื้นที่จังหวัดภูเก็ตโดยเฉพาะค่านิยมใหม่ในกลุ่มเด็กและเยาวชนเลือกที่จะไม่สูบบุหรี่ ซึ่งจะเป็นการป้องกันนักสูบบุหรี่หน้าใหม่ไม่ให้ก้าวเข้าสู่วงจรการเสพติดบุหรี่ รวมถึงการปกป้องสุขภาพทุกคนในครอบครัว โรงเรียน สถานที่ทำงาน และในตลาดชิลล์วาภูเก็ต แห่งนี้ เว็บสล็อต